Математичні методи дослідження операцій

Викладач: Малєєва Ольга Володимирівна

Кількість кредитів: 4

Тривалість курсу: 144 години

2

Знати:

Основні ідеї комплексного наукового підходу до обґрунтування рішень, найкращим чином відповідають цілям організації; загальна постановка завдань математичного програмування, універсальні прийоми дослідження оптимізаційних проблем при різного ступеня невизначеності умов.

1

Вміти:

В рамках лабораторних та практичних робіт студент навчиться обґрунтувати вибір відповідного математичного методу, вирішувати цими методами задачі лінійного та нелінійного програмування, транспортні задачі, задачі за результатом застосування симплекс-методу, обчислювати матриці ризику, зможе знаходити оптимальне рішення засобами комп'ютерних обчислювальних систем.

3

Володіти:

Базовими знаннями математики.