Прохоров Олександр Валерійович

професор, доктор технічних наук, доцент

Наукові інтереси

штучний інтелект,

некласичні логіки,

машинне навчання,

мультиагентні системи,

промислова автоматизація,

Інтернет речей,

імітаційне моделювання,

Semantic Web,

онтології,

хмарні технології

технології AR/VR

 

Освіта

1998

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі»

2001

закінчив аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

2003

кандидат технічних наук, з 2001 р - асистент, з 2005 - доцент кафедри інформаційних управляючих систем

2007

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних управляючих систем

2017

доктор технічних наук, дисертація на тему «Методологічні основи і інформаційна технологія створення розподілених інформаційних систем» спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології, з 2017 року професор кафедри

Курси, що читаються

Теорія прийняття рішень

Розподілені системи обробки інформації та управління

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Інтегровані автоматизовані системи управління

Нагороди і премії

2010-2011 гг.

стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

2012

переможець конкурсу Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика XXI століття» в номінаціях «Інформаційно-керуючі системи», «Автоматизовані системи збору, обробки та передачі інформації, контролю і управління процесами» і «Інтелектуальні інформаційні технології»

2013

I місце в номінації «Кращий проект в області програмно-апаратних комплексів систем автоматизації та робототехніки», III місце в номінаціях «Кращий проект в області мобільних додатків» і «Кращий проект в області хмарних обчислень» конкурсу інноваційних проектів «IT -Kharkiv» в рамках програми підтримки розвитку підприємництва в м Харкові і планів розвитку Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології» Харківської області

2016

I місце конкурсу професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації викладач фундаментальних дисциплін

2018

Подяка від Харківського міського голови

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

Монографії

 1. Федорович, О. Е. Модели и методы информационной технологии исследования процессов управления в логистике нефти и нефтепродуктов [Текст] : моногр. / О. Е. Федорович, Э. Е. Рубин, А. В. Прохоров. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2016. – 267 c.
 2. Информационные технологии организационного управления сложными социотехническими системами [Текст] : моногр. / О. Е. Федорович, Н. В. Нечипорук, Е. А. Дружинин, А. В. Прохоров. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 295 с.

Scopus та Web of Science

 1. Прохоров, А. В. Агентное моделирование мультикластерных технологических комплексов наноэлектронных производств [Текст] / А. В. Прохоров, Ю. А. Кузнецова // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2016. – №2 (37). – C. 20–28. - http://ric.zntu.edu.ua/article/viewFile/76022/71576
 2. Regional resources management by agent-based simulation [Text] / O. V. Prokhorov, V. P. Prokhorov, A. O. Matiushko, Y. A. Kuznetsova // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 4 (154). – С. 107–114. - http://nvngu.in.ua/index.php/en/home/1293-engcat/archive/2016/contents-no-4-2016/economy-and-management-2/3665-regional-resources-management-by-agent-based-simulation
 3. Competence Approach to Modeling and Control of Students’ Learning Pathways in the Cloud Service / V. Pavlenko, A. Prokhorov, O. Kuzminska, M. Mazorchuk / Proc. of 13th Int. Conf. ICTERI'2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. - pp. 257-264, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000257.pdf
 4. SCADA Systems and Augmented Reality as Technologies for Interactive and Distance Learning / A. Prokhorov, I. Klymenko, E. Yashina, O. Morozova, S. Oleynick, T. Solyanyk / Proc. of 13th Int. Conf. ICTERI'2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. - pp. 245-256, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000245.pdf.
 5. Kuzminska O., Mazorchuk M. S., Morze N., Pavlenko V. N., Prokhorov A.V. Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine / Communications in Computer and Information Science. - 2019. - P. 148-169.
 6. Kiyko S.G., Druzhynin Y. A., Prokhorov A.V., Kritsky D.Model of forming and analysis of energy saving projects portfolio at metallurgical enterprises / Advances in Intelligent Systems and Computing IV. - 2019. - № - P. 304-314.
 7. Kiyko S., Druzhynin Y., Prokhorov O. Managing the Energy-Saving Projects Portfolio at the Metallurgical Enterprises / Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing III. - 2019. - № - P. 493-503.

Статті

 1. Прохоров, А. В. Агентное имитационное моделирование процессов управления финансовыми ресурсами банка [Текст] / А. В. Прохоров, Ю. Н. Страшненко // Радіоелектронні комп’ютерні системи. – 2008. – №1 (28). – С. 166–171. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2008_1_30
 2. Прохоров, А. В. Автоматизированный синтез агентов при создании мультиагентных систем [Текст] / А. В. Прохоров, Е. Н. Владимирская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № (3/4) 39. –  С. 25–31. - http://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannyy-sintez-agentov-pri-sozdanii-multiagentnyh-sistem
 3. Прохоров, А. В. Логико-категорный подход в онтологическом моделировании распределенных интеллектуальных систем [Текст] / А. В. Прохоров, Е. Н. Владимирская //  Радіоелектронні комп’ютерні системи. – 2010. – №4 (45). – С.91–99. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_4_14
 4. Прохоров, А. В. Концептуальная модель мультиагентной системы управления контекстной рекламой [Текст] / А. В. Прохоров, Е. Н. Владимирская  // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № (4/9) 46. – С. 44–52. - http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-multiagentnoy-sistemy-upravleniya-kontekstnoy-reklamoy
 5. Прохоров, А. В. Мультиагентная система поиска и тематического анализа текстовой информации в Интернет [Текст] / А. В. Прохоров, Е. А. Борвенко // Радіоелектронні комп’ютерні системи. –  2012. – №1 (53). – С. 88–98. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/recs_2012_1_15.pdf
 6. Прохоров, А. В. Агентное имитационное моделирование процессов управления предприятиями нефтепродуктообеспечения [Текст] / А. В. Прохоров, Соуд Абдалазез Мохаммед Амен // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. – 2011. – №3 (51). – С. 37–43. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/recs_2011_3_9.pdf
 7. Прохоров, А. В. Облачная платформа разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений [Текст] / А. В. Прохоров, В. П. Прохоров, А. О. Матюшко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. праць / Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків, 2015. – № 58 (1167). – С. 72–76. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vcpisa_2015_58_17.pdf
 8. Геоинформационная система мониторинга региональных ресурсов и информационно-аналитического сопровождения управленческих решений [Текст] / И. В. Шишко, А. В. Прохоров, В. П. Прохоров и др. //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 1(75). – С. 105–113. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/recs_2016_1_15.pdf
 9. Prokhorov, A. V. Agent-based Semantic Grid Service for Resource Management [Text] / A. V. Prokhorov, E. M. Pakhnina // Parallel and Distributed Computing Systems «PDCS’2013» : Proceeding of the Int. Conf., Kharkiv 13–14 March 2013. – Kharkiv, 2013. – P. 249–256. - http://hpc-ua.org/pdcs-13/files/proceedings/45.pdf
 10. Прохоров, А. В. Мультиагентные технологии управления ресурсами в распределенных вычислительных середах [Текст] / А. В. Прохоров, Е. М. Пахнина // Cluster Computing «CC’2013» : Proceeding of II Int. Conf., Lviv 3–5 June 2013. – Lviv, 2013. – P. 184–190. - http://simulation.su/uploads/files/default/2013-prohorov-pahnina.pdf
 11. Концепция развития функций SCADA-системы TRACE MODE на основе технологии интеллектуальных систем поддержки принятия и исполнения решений [Текст] / А. С. Береза, В. П. Прохоров, А. Е. Крохмаль, А. В. Прохоров // Управление производством в системе «ТРЕЙС МОУД» : материалы X Междунар. конф., Москва, 25–27 фев. 2004 г. – М.,2004. – С. 225–235. http://isup.ru/

Навчальні посібникі

 1. 1. Федорович О.Є. Методика виконання дипломних проектів магістрів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" : навч. посіб. / О. Є. Федорович, О. В. Прохоров ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 112 с.
 2. Прохоров А.В. Технологии распределенных систем и параллельных вычислений : учеб. пособие / А. В. Прохоров, Е. М. Пахнина ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 184 с.
 3. Прохоров А.В. Технологии интеграции корпоративных приложений : учеб. пособие по лаб. практикуму / А. В. Прохоров ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 84 с.
 4. Федорович О.Е. Системы промышленной автоматизации на основе технологии SCADA : учеб. пособие по лаб. практикуму / О. Е. Федорович, А. В. Прохоров, К. В. Головань ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 126 с.
 5. Федорович О.Є. Системи обробки інформації і управління розподіленими виробництвами : навч. посіб. / О. Є. Федорович, О. В. Прохоров, К. В. Головань ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2006. - 236 с.
 6. Федорович О.Е. Методы и модели принятия решений при управлении сложными производственными комплексами : учеб. пособие для студентов вузов : гриф МОН Украины / О. Е. Федорович, Н. В. Нечипорук, А. В. Прохоров ; М-во образования и науки Украины, Науч. - метод. центр высш. образования, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2005. - 235 с.
 7. Прохоров А.В. Моделирование сложных систем : учеб. пособие , Ч. 2 / А. В. Прохоров, К. В. Головань ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2005. - 57 с.
 8. Федорович О.Е. Системный логистический анализ и моделирование аэрокосмических производств : учеб. пособие , Ч. 2 / О. Федорович, А. Прохоров. - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2004. - 68 с .
 9. Прохоров А.В. Моделирование сложных систем : учеб. пособие по лаб. практикуму , Ч. 1 / А. В. Прохоров, А. С. Садовничий ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2003. - 63 с .

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10