Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика

Викладач: Малєєва Ольга Володимирівна

Кількість кредитів: 6

Тривалість курсу: 216 годин

2

Знати:

Основні визначення та поняття теорії ймовірностей і математичної статистики, основи методики застосування імовірнісних та статистичних методів, основні типи розподілів ймовірностей, використовуваних в статистичному аналізі, прикладні аспекти граничних теорем теорії ймовірностей, в тому числі - стосовно теорії оптимального оцінювання та оптимальної перевірки гіпотез.

1

Вміти:

В рамках лабораторних та практичних робіт студент навчиться працювати в програмному пакеті «STATISTIСA», розраховувати ймовірності подій і використовувати їх для аналізу процесів, робити аналітичну обробку даних, досліджувати залежність між показниками, виявляти значущі фактори, застосовувати вивчені методи для рішення практичних економічних і виробничих задач, використовувати отримані результати для прийняття обґрунтованих рішень.

3

Володіти:

Базовими знаннями математики, програмним пакетом «STATISTIСA».