Теорія прийняття рішень

Викладач: Прохоров Олександр Валерійович

Кількість кредитів: 4

Тривалість курсу: 144 години

.

2

Знати:

Основні положення теорії прийняття рішень; основні методи прийняття рішень; умови їхнього застосування і практичні обмеження; методи рішення задач оптимізації; методи рішення багатокритеріальних задач; методи прийняття рішень в умовах невизначеності; основні етапи експертного оцінювання, метод послідовних порівнянь, метод парних порівнянь, метод аналізу ієрархій; метод “Electre”.

1

Вміти:

Формулювати основні техніко-економічні показники, вимоги й обмеження до досліджуваних об'єктів; формулювати і вирішувати задачі оптимального моделювання і проектування з використанням методів теорії прийняття рішень; використовувати вивчені методи для прийняття економічних і технічних рішень, оцінки ступеня ризику й ефективності прийнятого рішення; проводити аналіз отриманих результатів з метою їхнього практичного застосування для конкретної предметної області; використовувати пакети і бібліотеки програм при прийнятті рішень.

3

Володіти:

Персональним комп'ютером.