Компетентності для працевлаштування в ІТ галузі

Компетентності (знання, уміння, навички)

випускників кафедри «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» для працевлаштування в ІТ галузі

 1. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел
 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) для створення інформаційних систем
 3. . Здатність працювати в команді проекту зі створення інформаційних систем
 4. . Здатність розробляти та управляти проектами зі створення інформаційних систем
 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 6. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів
 7. Здатність до виявлення закономірностей недетермінованих явищ шляхом застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо
 8. Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей  і створення програмних та інформаційних систем
 9. Здатність використовувати методи опису дискретних об'єктів і розрахунку дискретних систем, чисельні методи для розв’язання прикладних задач аналізу, прогнозування стану складних об’єктів і процесів управління та проектування
 10. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального вибору  управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії
 11. Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики
 12. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання  з обробкою й аналізом результатів
 13. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління
 14. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб  багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах
 15. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника
 16. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач у галузі комп’ютерних наук
 17. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів у інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення
 18. Здатність використовувати знання принципів і методів побудови та застосування комп’ютерних мереж для передачі та обміну даних і організації мережевої взаємодії в процесі розв’язання прикладних задач
 19. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури
 20. Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі
 21. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації